ACTNOW: Join Research on Aging and Alzheimer’s

A senior couple sitting together outside, reading and knitting.

Tiếng Việt 中文  |  한국인  |   日本語

ACTNOW is a research registry managed by the Layton Aging and Alzheimer's Disease Center at OHSU. Our staff can match you to a research study or clinical trial.

By registering with ACTNOW, you can:      

 • Learn about studies you might be interested in
 • Connect with Layton Center staff  
 • Learn about Layton Center events, support groups and other resources

How ACTNOW works

1. Complete a consent form and create a member profile.

2. Wait to be contacted about a study match.

3. Decide if you want to enroll.

See what our community and staff say about ACTNOW.

Frequently asked questions

By taking part, you:

 • Join something greater than yourself.
 • Give back to the community.
 • Add to knowledge of aging, memory loss and dementia.
 • Raise hope for current and future generations.

Once you have consented and created a member profile, the Layton Center research team will email you about studies you qualify for and that match your interests.

We recommend that you complete your profile questionnaires and update your profile each year so we know which studies would best suit you.

It can take time to find a suitable study. Researchers also can’t always immediately respond to questions. Please give our team time to contact you.

Layton Center research

Layton Center research includes:  

 • Long-term observational studies
 • Technology-based studies 
 • Nationally recognized clinical trials 

Learn more about our research. 

Logo of a brain with chat bubbles over layed on it with text stating ACTNOW a research repository in the Northwest

All adults ages 18 and older from Oregon and southwest Washington are invited to join ACTNOW. 

For researchers

Researchers can ask the ACTNOW team about: 

 • Providing a list of participants to contact about study opportunities
 • Collaborating on projects

Request a list of participants.

Contact us

ACTNOW là danh sách đăng ký tham gia nghiên cứu do Layton Aging and Alzheimer's Disease Center tại OHSU quản lý. Nhân viên của chúng tôi có thể ghép quý vị với một thử nghiệm lâm sàng hoặc chương trình nghiên cứu.

Thông qua việc đăng ký với ACTNOW, quý vị có thể:

 • Tìm hiểu về các nghiên cứu mà quý vị có thể
  quan tâm.
 • Kết nối với nhân viên Layton Center.
 • Tìm hiểu về các sự kiện, các nhóm hỗ trợ và các tài nguyên khác của Layton Center.

Cách thức hoạt động của ACTNOW

1. Hoàn thành biểu mẫu chấp thuận và tạo hồ sơ hội viên.

2. Đợi chúng tôi liên hệ khi có một nghiên cứu phù hợp.

3. Quyết định xem quý vị có muốn đăng ký tham gia hay không.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên tham gia ACTNOW?

Thông qua việc tham gia, quý vị:

 • Tham gia vào sứ mệnh lớn hơn những mong muốn đơn thuần của bản thân.
 • Đóng góp trở lại cho cộng đồng.
 • Bổ sung kiến thức về lão hóa, mất trí nhớ và chứng sa sút trí tuệ.
 • Nâng cao hy vọng cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai.

Tôi sẽ được thông báo về các nghiên cứu như thế nào?

Sau khi quý vị chấp thuận và tạo hồ sơ hội viên, nhóm nghiên cứu của Layton Center sẽ gửi email cho quý vị về các nghiên cứu quý vị đủ điều kiện tham gia và phù hợp với mối quan tâm của quý vị.

Quý vị nên hoàn thành bảng câu hỏi trong hồ sơ và cập nhật hồ sơ của mình hàng năm để chúng tôi biết nghiên cứu nào phù hợp nhất với quý vị.

Tại sao vẫn chưa có nghiên cứu nào phù hợp với tôi?

Có thể mất chút thời gian để tìm được một nghiên cứu phù hợp. Các nhà nghiên cứu không phải lúc nào cũng có thể phản hồi ngay cho tất cả các câu hỏi. Vui lòng đợi nhóm chúng tôi liên hệ với quý vị.

Nghiên cứu của Layton Center

Nghiên cứu của Layton Center bao gồm:

 • Các nghiên cứu quan sát dài hạn
 • Các nghiên cứu dựa trên công nghệ
 • Các thử nghiệm lâm sàng được quốc gia công nhận

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu của chúng tôi.

Tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên tại Oregon và vùng Tây Nam Washington đều được mời tham gia ACTNOW.

ACTNOW 是由 OHSU Layton Aging and Alzheimer's Disease Center管理的研究注册表。 我们的工作人员可以为您联络您感兴趣的研究或临床试验。

通过注册 ACTNOW,您可以:

了解您可能感兴趣的研究

Layton Center工作人员联系

了解 Layton Center 活动、支持小组和其他资源

ACTNOW 如何运作

1. 填写同意书并创建会员资料。

2. 等待研究项目的工作人员联系您。

3. 决定是否要注册。

常见问题

为什么加入 ACTNOW?

通过参与研究,您可以:

加入比你自己更广阔的事物。

回馈您的社群。

增加关于衰老、记忆力减退和痴呆症的知识。

为今世后代带来希望。

我将怎样收到研究项目的通知?

一旦您同意参与并创建了会员资料,Layton Center 研究团队将通过电子邮件向您发送有关您符合资格并且也符合您兴趣的研究的信息。

我们建议您每年完成的问卷并更新您的个人资料,以便我们知道哪些研究最适合您。

为什么我没有匹配到一项研究?

找到合适的研究可能需要时间。 研究人员也不能总是立即回答问题。 请给我们的团队时间与您联系。

Layton Center研究

Layton Center的研究包括:

长期观察研究

基于科技的研究

全国范围的临床试验

详细了解我们的研究。

来自俄勒冈州和华盛顿西南部的所有 18 岁及以上的成年人都可以加入 ACTNOW

ACTNOW는 OHSU의 Layton Aging and Alzheimer’s Disease Center 에서 (노화 및 알츠하이머 연구원) 관리하는 연구 등록부입니다. 센터 직원들은 귀하에게 적합한 임상 연구 및 시험을 추천합니다.

ACTNOW에 등록하시면 다음과 같은 혜택을 받습니다:

 • 연구원에서 진행되는 스터디를 정보제공
 • 레이튼 센터 직원들에게 문의 가능
 • 레이튼 센터에서 발행하는 각종 행사소식지, 지원 그룹과 관련 정보제공

ACTNOW 활용 안내 사항

 1. 본 ACTNOW 동의서와 회원 프로파일을 기재합니다.
 2. 적합한 스터디에 연결됩니다.
 3. 연결된 후 참가 가능

자주하는 질문

ACTNOW에 참가할 이유는?

<참가하시면>

 • 자신보다 더 위대한 것에 가입합니다
 • 한인 공동체 및 국제 사회를 지원합니다
 • 노화과 기억 상실 및 치매에 대한 지식을 추가합니다
 • 현재와 미래 세대에 대한 희망을 키워줍니다.

진행되는 스터디에 대한 통보를 어떻게 받을 수 있나요?

회원 프로파일을 작성하시고 동의하신 뒤 Layton Center 연구팀에서 귀하의 자격과 관심사에 적합한 스터디 정보를 보내드립니다.

ACTNOW 설문조사를 정기적으로 기재하시기 바랍니다. 귀하가 업데이트하신 후 가장 적합한 스터디를 추천합니다.

저는 아직 스터디에 대한 정보를 받지 않았습니다?

귀하에게 적합한 스터디에 연결하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 연구원들은 귀하의 문의에 답장을 즉시 도릴 수 없으나 양해 부탁드립니다.

Layton Center 에서 진행되는 연구

다음과 같은 각종 연구입니다:

 • 종단적 관찰용 연구
 • 기술용 연구
 • 전국 임상시험

연구 상세보기

ACTNOW에 등록할 만 18세 이상인 성인

ACTNOWは、OHSU Layton Aging and Alzheimer's Disease Centerが運営する研究登録システムです。登録情報をもとに、当センターのスタッフが、あなたと研究調査及び臨床試験のマッチングをご提案します。

ACTNOWに登録することで、

 • 関心のある研究について学ぶことができます。
 • 当センターのスタッフと繋がることができます。
 • 当センターのイベント、サポートグループ、その他のリソースについて知ることができます。

ACTNOWの流れ

 1. 同意書に署名し、プロフィールを作成
 2. 研究のマッチングについての連絡を待機
 3. 研究に参加するかどうかを選択

よくある質問

ACTNOWに登録することの意義は何ですか?

ACTNOWに参加することで、

 • あなたにとって意義のある、自分自身よりも大きなものの一員になれます。
 • 地域社会の健康・予防医療に貢献することができます。
 • 加齢、記憶障害、認知症に関する知識を得ることができます。
 • 現在、そして将来世代の加齢に対する希望を高めることができます。

参加可能な研究の通知を受けるにはどうしたらいいですか?

同意書に署名、プロフィールを作成いただきましたら、あなたの参加資格とご関心に合った研究について、Layton Center研究チームよりメールで通知いたします。

あなたにとって最適な研究を知るため、プロフィールに関するアンケートにご回答いただき、毎年プロフィールを更新いただくことをお勧めします。

マッチングについての通知をまだ受けていないのはどうしてですか?

適切な研究を見つけるには時間がかかる場合がございます。また、ご質問に回答するまで時間を要する場合がございます。恐れ入りますが、当チームから連絡を差し上げるまで、しばらくお待ちください。

Layton Centerの研究

Layton Centerの主な研究は以下のものを含みます。

 • 長期的な観察研究
 • テクノロジーに基づく研究
 • 国家認証を受けた臨床試験

私たちの研究についてより詳しく知るには、私たちのウェブサイト(英語)をご覧ください。

18歳以上でオレゴン州またはワシントン州南西部にお住まいの方であれば、どなたでもACTNAOWにご登録いただけます。